Thời gian hiện tại: 05:51 - 16/08/2022
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Giải trí | Hình ảnh
Tìm kiếm
1 2 >>
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (168) [Off] [#]  (18180 YA) (14.01.2016 / 18:57)
28 lần được cảm ơn!
Đồ căn bản
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_wood.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_stick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_torch.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_workbench.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_chest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_furnace.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_ladder.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_fence.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_boat.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_woodenslabs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_stoneslabs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_sign.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_doors.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_painting.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_bed.png
Công cụ
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_pickaxes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_shovels.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_axes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_hoes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_swords.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_bow.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_arrow.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_horsearmour.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_fishingrod.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_flintandsteel.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_shears.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_bucket.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_clock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_compass.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_map.png
Khối
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_glowstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_snowblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_brick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_sandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_smoothsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_decorativesandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_goldblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_diamondblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_ironblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_lapislazuliblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_emeraldblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_coalblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_woolblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_bookshelf.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_noteblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_clayblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_jack-o-lantern.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_tnt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_woodenstairs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stonestairs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_cobblestonewalls.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_blockofredstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_netherbrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_blockofquartz.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledquartzblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_pillarquartzblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_haybale.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stainedclay.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stainedglass.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_granite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_andesite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_diorite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polishedgranite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polishedandesite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polisheddiorite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_prismarine.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_darkprismarine.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_sealantern.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_coarsedirt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_slimeblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_mossstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_mossystonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledstonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_redsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_smoothredsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledredsandstone.png
Giáp
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_helmets.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_chestplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_leggings.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_boots.gif
Sản xuất
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_glassbottle.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_cauldron.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_brewingstand.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_glisteringmelon.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_blazepowder.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_fermentedspidereye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_magmacream.png
Khác
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_paper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_book.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_bookandquill.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_ironbars.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_netherbrickfence.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_goldingot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_eyeofender.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_enchantmenttable.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_firecharge.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_enderchest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_beacon.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_anvil.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_flowerpot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_itemframe.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_carrotonastick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_fireworkrocket.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_fireworkstar.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_lead.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_carpets.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_glasspanes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_leather.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_banner.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_armorstand.png
Cơ chế
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_pressureplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_lever.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_buttons.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_trapdoor.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_piston.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_stickypiston.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_fencegate.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonerepeater.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_dispenser.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_jukebox.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_poweredminecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_storageminecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecartwithtnt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_track.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_poweredrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_detectorrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_activatorrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonetorch.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonelamp.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_tripwirehook.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_daylightsensor.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_dropper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_hopper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecartwithhopper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonecomparator.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_trappedchest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_weightedpressureplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_irontrapdoor.png
Thực phẩm
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_cake.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_bread.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_cookie.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_bowl.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_mushroomstew.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_goldenapple.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_enchantedgoldenapple.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_pumpkinseeds.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_melonseeds.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_melonblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_sugar.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_goldencarrot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_pumpkinpie.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_rabbitstew.png
Lem
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_lightgraywool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_pinkwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_limewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_redwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_greenwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_blackwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_purplewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_bluewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_orangewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_brownwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_yellowwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_cyanwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_lightbluewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_magentawool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_graywool.png
Màu nhuộm
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_reddye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_yellowdye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_cyandye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_pinkdye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_purpledye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_magentadye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_limedye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_lightbluedye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_orangedye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_lightgraydye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_graydye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_bonemeal.png
Nguồn : minecraft

Đã chỉnh sửa bởi 7 viên ngọc rồng (15.01.2016 / 17:06) [8]
Mei Mei  Mei Mei (1722) [Off] [#]  (13868 YA) (14.01.2016 / 19:03)
wellcome to "YB4R.NET"
1210 lần được cảm ơn!
mấy cái này trong bàn chế tạo nó có hết mà
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (168) [Off] [#]  (18180 YA) (14.01.2016 / 19:13)
28 lần được cảm ơn!
Nhưng 1 số người không biết
Mei Mei  Mei Mei (1722) [Off] [#]  (13868 YA) (14.01.2016 / 19:31)
wellcome to "YB4R.NET"
1210 lần được cảm ơn!
bản pc mới phải xếp chứ,nhỉ?? pe chỉ cần bấm vào đồ là xong
Jaki đẹp trai  Jaki đẹp trai (172) [Off] [#]  (480 YA) (14.01.2016 / 19:35)
Đế chế JAKI hùng mạnh , muôn năm!!!
18 lần được cảm ơn!
Giúp cho newbie rất nhiều ( mình không phải là noob )
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (168) [Off] [#]  (18180 YA) (14.01.2016 / 19:45)
28 lần được cảm ơn!
# ♡te emo♡ (14.01.2016 / 19:31)
bản pc mới phải xếp chứ,nhỉ?? pe chỉ cần bấm vào đồ là xong
Thì pc mà
⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐  ⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐ (1391) [Off] [#]  (0 YA) (14.01.2016 / 20:12)
⭐⭐๖ۣۜVainglorious ⭐⭐
291 lần được cảm ơn!
theo một số nguồn tin từ mcpe new bên tweeter thì trong bản 0.14 sẽ phải tự craft đồ nên các miner hãy cố gắng thuộc công thức nhé
Cũng có thể là tính năng đó sẽ thêm vào 0.15 hoặc hơn nữa nhưng khả năng cao là sẽ thêm vào bản cập nhật tới
♡ Hoàng Anh ♡  ♡ Hoàng Anh ♡ (781) [Off] [#]  (0 YA) (14.01.2016 / 20:21)
xD
185 lần được cảm ơn!
# ⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐ (14.01.2016 / 20:12)
theo một số nguồn tin từ mcpe new bên tweeter thì trong bản 0.14 sẽ phải tự craft đồ nên các miner hãy cố gắng thuộc công thức nhé
Cũng có thể là tính năng đó sẽ thêm vào 0.15 hoặc hơn nữa nhưng khả
0.14.0 bh ra vậy . Nghe nói 10/1 ra nhưng mấy thằng Developer mất dạy vồn
Mei Mei  Mei Mei (1722) [Off] [#]  (13868 YA) (14.01.2016 / 20:24)
wellcome to "YB4R.NET"
1210 lần được cảm ơn!
# Hoàng Anh (14.01.2016 / 20:21)
0.14.0 bh ra vậy . Nghe nói 10/1 ra nhưng mấy thằng Developer mất dạy vồn
giữa tháng 2 nhé
Jaki đẹp trai  Jaki đẹp trai (172) [Off] [#]  (480 YA) (14.01.2016 / 21:07)
Đế chế JAKI hùng mạnh , muôn năm!!!
18 lần được cảm ơn!
Ra đi 0.14.1 , ta van mi , nhớ thêm ender dragon cho có mục đích khi chơi survival
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 11
1 2 >>

Cùng chuyên mục
Tuyển tập 1 số comments bình luận được cho là nhảm nhí và điên khùng trên Google Play Store
[20+] [có link download] cho anh em vui chút cùng bộ ảnh Model gợi cảm.
Show ảnh Demo 1 vài theme tối mới cho forum
Full bộ ảnh girl xinh Việt Nam 4K (2009 tấm ảnh)
[20+] top 53 hình ảnh nghệ thuật thể hiện cảm xúc - giới tính - và sinh hoạt hằng ngày của con người
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!