Thời gian hiện tại: 20:30 - 19/07/2018
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Giải trí | Hình ảnh
Tìm kiếm
1 2 >>
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (167) [Off] [#]  (6390 YA) (14.01.2016 / 18:57)
25 lần được cảm ơn!
Đồ căn bản
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_wood.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_stick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_torch.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_workbench.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_chest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_furnace.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_ladder.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_fence.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_boat.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_woodenslabs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_stoneslabs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_sign.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_doors.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_painting.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Basic/craft/craft_bed.png
Công cụ
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_pickaxes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_shovels.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_axes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_hoes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_swords.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_bow.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_arrow.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_horsearmour.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_fishingrod.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_flintandsteel.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_shears.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_bucket.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_clock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_compass.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Tools/craft/craft_map.png
Khối
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_glowstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_snowblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_brick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_sandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_smoothsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_decorativesandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_goldblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_diamondblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_ironblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_lapislazuliblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_emeraldblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_coalblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_woolblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_bookshelf.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_noteblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_clayblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_jack-o-lantern.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_tnt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_woodenstairs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stonestairs.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_cobblestonewalls.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_blockofredstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_netherbrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_blockofquartz.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledquartzblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_pillarquartzblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_haybale.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stainedclay.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_stainedglass.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_granite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_andesite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_diorite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polishedgranite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polishedandesite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_polisheddiorite.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_prismarine.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_darkprismarine.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_sealantern.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_coarsedirt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_slimeblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_mossstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_mossystonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledstonebrick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_redsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_smoothredsandstone.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Blocks/craft/craft_chiseledredsandstone.png
Giáp
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_helmets.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_chestplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_leggings.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Defence/craft/craft_boots.gif
Sản xuất
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_glassbottle.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_cauldron.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_brewingstand.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_glisteringmelon.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_blazepowder.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_fermentedspidereye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Brewing/craft/craft_magmacream.png
Khác
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_paper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_book.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_bookandquill.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_ironbars.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_netherbrickfence.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_goldingot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_eyeofender.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_enchantmenttable.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_firecharge.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_enderchest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_beacon.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_anvil.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_flowerpot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_itemframe.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_carrotonastick.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_fireworkrocket.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_fireworkstar.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_lead.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_carpets.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_glasspanes.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_leather.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_banner.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Other/craft/craft_armorstand.png
Cơ chế
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_pressureplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_lever.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_buttons.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_trapdoor.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_piston.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_stickypiston.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_fencegate.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonerepeater.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_dispenser.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_jukebox.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_poweredminecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_storageminecart.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecartwithtnt.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_track.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_poweredrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_detectorrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_activatorrail.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonetorch.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonelamp.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_tripwirehook.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_daylightsensor.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_dropper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_hopper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_minecartwithhopper.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_redstonecomparator.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_trappedchest.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_weightedpressureplates.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Mechanism/craft/craft_irontrapdoor.png
Thực phẩm
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_cake.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_bread.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_cookie.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_bowl.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_mushroomstew.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_goldenapple.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_enchantedgoldenapple.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_pumpkinseeds.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_melonseeds.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_melonblock.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_sugar.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_goldencarrot.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_pumpkinpie.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Food/craft/craft_rabbitstew.png
Lem
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_lightgraywool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_pinkwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_limewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_redwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_greenwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_blackwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_purplewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_bluewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_orangewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_brownwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_yellowwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_cyanwool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_lightbluewool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_magentawool.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Wool/craft/craft_graywool.png
Màu nhuộm
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_reddye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_yellowdye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_cyandye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_pinkdye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_purpledye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_magentadye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_limedye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_lightbluedye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_orangedye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_lightgraydye.gif
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_graydye.png
http://www.minecraft-crafting.net/app/src/Dyes/craft/craft_bonemeal.png
Nguồn : minecraft
Đã chỉnh sửa bởi 7 viên ngọc rồng (15.01.2016 / 17:06) [8]
Mei Mei  Mei Mei (1717) [Off] [#]  (13168 YA) (14.01.2016 / 19:03)
wellcome to "YB4R.NET"
843 lần được cảm ơn!
mấy cái này trong bàn chế tạo nó có hết mà
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (167) [Off] [#]  (6390 YA) (14.01.2016 / 19:13)
25 lần được cảm ơn!
Nhưng 1 số người không biết
Mei Mei  Mei Mei (1717) [Off] [#]  (13168 YA) (14.01.2016 / 19:31)
wellcome to "YB4R.NET"
843 lần được cảm ơn!
bản pc mới phải xếp chứ,nhỉ?? pe chỉ cần bấm vào đồ là xong
Jaki đẹp trai  Jaki đẹp trai (172) [Off] [#]  (480 YA) (14.01.2016 / 19:35)
Đế chế JAKI hùng mạnh , muôn năm!!!
18 lần được cảm ơn!
Giúp cho newbie rất nhiều ( mình không phải là noob )
7 viên ngọc rồng  7 viên ngọc rồng (167) [Off] [#]  (6390 YA) (14.01.2016 / 19:45)
25 lần được cảm ơn!
# ♡te emo♡ (14.01.2016 / 19:31)
bản pc mới phải xếp chứ,nhỉ?? pe chỉ cần bấm vào đồ là xong
Thì pc mà
⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐  ⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐ (1391) [Off] [#]  (20 YA) (14.01.2016 / 20:12)
⭐⭐๖ۣۜVainglorious ⭐⭐
253 lần được cảm ơn!
theo một số nguồn tin từ mcpe new bên tweeter thì trong bản 0.14 sẽ phải tự craft đồ nên các miner hãy cố gắng thuộc công thức nhé
Cũng có thể là tính năng đó sẽ thêm vào 0.15 hoặc hơn nữa nhưng khả năng cao là sẽ thêm vào bản cập nhật tới
♡ Hoàng Anh ♡  ♡ Hoàng Anh ♡ (779) [Off] [#]  (420 YA) (14.01.2016 / 20:21)
178 lần được cảm ơn!
# ⭐⭐๖ۣۜMr ๖ۣۜMinh ⭐⭐ (14.01.2016 / 20:12)
theo một số nguồn tin từ mcpe new bên tweeter thì trong bản 0.14 sẽ phải tự craft đồ nên các miner hãy cố gắng thuộc công thức nhé
Cũng có thể là tính năng đó sẽ thêm vào 0.15 hoặc hơn nữa nhưng khả
0.14.0 bh ra vậy . Nghe nói 10/1 ra nhưng mấy thằng Developer mất dạy vồn
Mei Mei  Mei Mei (1717) [Off] [#]  (13168 YA) (14.01.2016 / 20:24)
wellcome to "YB4R.NET"
843 lần được cảm ơn!
# Hoàng Anh (14.01.2016 / 20:21)
0.14.0 bh ra vậy . Nghe nói 10/1 ra nhưng mấy thằng Developer mất dạy vồn
giữa tháng 2 nhé
Jaki đẹp trai  Jaki đẹp trai (172) [Off] [#]  (480 YA) (14.01.2016 / 21:07)
Đế chế JAKI hùng mạnh , muôn năm!!!
18 lần được cảm ơn!
Ra đi 0.14.1 , ta van mi , nhớ thêm ender dragon cho có mục đích khi chơi survival
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 11
1 2 >>

Cùng chuyên mục
Cây xăng tự động ở Việt Nam... hồi đó!
[ảnh] Chia sẻ bộ ảnh nữ sinh School Girl xinh nhói mắt
Share bộ ảnh Arena of Valor
Download full bộ ảnh Menhera-chan siêu đáng yêu
Đầu tuần thư giãn với loạt ảnh động siêu hài hước
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!